Sekcija refleksoterapevtov

Naloge


Sekcija za potrebe svojega članstva opravlja naslednje naloge:

  • svetuje in nudi pomoč svojim članom pri njihovem delu in obravnavanju vprašanj, ki so skupnega pomena za člane,
  • seznanja člane s svojim delovanjem (zbira, obdeluje in posreduje informacije, ki so pomembne za člane)
  • skrbi za redno izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje,
  • skrbi za promocijo in ugled vseh refleksoterapevtov,
  • v stikih z javnostjo in mediji zagotavlja osveščanje ljudi o dejavnosti sekcije, koristnosti svojega dela,
  • skrbi za izboljšanje delovanja refleksoterapevtov in dostopnost domače in tuje literature za potrebe članstva,
  • skrbi za povezovanje s podobnimi organizacijami, društvi ali posamezniki iz tujine in za vstop sekcije v mednarodni prostor,
  • zbira sredstva in sponzorje za širjenje promocije refleksoterapije,
  • opravlja druga dela, ki so potrebna za nadaljnji razvoj in napredek refleksoterapije na področju Republike Slovenije, pa tudi za čimprejšnje sprejetje ustrezne zakonodaje s tega področja,
  • spremlja zakonodajo in sodeluje pri pripravi pobud, predlogov in pripomb na osnutke zakonov, pravilnikov, standardov in predpisov, ki se nanašajo na delo refleksoterapevtov in drugih komplementarnih pristopov.

Avtor: PTZ